Ἀφιερωματική ἐκδήλωση στή μνήμη τοῦ Λυκούργου Ἀγγελόπουλου (1941-2014)

Σύλλογος Βυζαντινῆς Μουσικῆς Μο­νάχου ὠργάνωσε στίς 22 Νοεµβρίου 2014, στήν αἴθουσα «Οἰκουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος» τοῦ πνευµατικοῦ κέντρου τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων Πάντων Μονάχου, µιά ἰδιαίτερη τιµητική ἐκδήλωση γιά τόν µεγάλο δάσκαλο καί ἐρευνητή τῆς Βυζαντινῆς µας Μουσικῆς, µακαριστό Λυκοῦργο Ἀγγελόπουλο. Ἡ ἐκδήλωση, πού ἀποτελοῦσε γιά ὅλους ἐµᾶς χρέος τιµῆς πρός τό πρόσωπο καί τήν προσφορά του στή Βυζαντινή Μουσική, ἔλαβε χώρα ἐξ ἀφορµῆς τῆς συµπληρώσεως ἕξι µηνῶν ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδηµία του, τή 18η Μαΐου 2014.

Οἱ πολυάριθµοι φίλοι τῆς µουσικῆς µας πατρώας παραδόσεως, πού συνέρρευσαν νά τόν τιµήσουν µέ τήν παρουσία τους (καί στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ἐπίσης µέ τίς πολύ ἐνδιαφέρουσες προσωπικές τους µαρτυρίες ἀπό παλαιότερες συναντήσεις µέ τόν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως), ἐβίωσαν ἕνα ἰδιαίτερο παραδοσιακό βραδινό.

Ἐν εἴδει «µνηµοσύνου» παρουσιάστηκε ἕνα πολυποίκιλο «Μουσικολογικό ὁδοιπορικό µνήµης καί τιµῆς» στόν Λυκοῦργο Ἀγγελόπουλο, τόν ἄνθρωπο πού ἔβαλε στά «σαλόνια» τοῦ παγκοσµίου µουσικοῦ ρεπερτορίου τήν µέ­χρι πρό τινος περιφρονηµένη βυζαντινή µουσική παράδοση. Ἡ ἀφιερωµατική αὐτή βραδιά πραγµατοποιήθηκε ὑπό τήν εὐθύνη κι ἔφερε τή σφραγίδα τοῦ γράφοντος, ὁ ὁποῖος, ὡς ἐπί σειρά ἐτῶν µαθητής τοῦ µακαριστοῦ δασκάλου καί µέλος τῆς «Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας» ἀπό τό 1981, δηλαδή ἀπό τά πρῶτα κιόλας χρόνια τῆς ἱδρύσεως καί δράσεώς της, εἶχε ἀναλάβει τό µεγαλύτερο µέρος τῆς παρουσιάσεως τοῦ τιµωµένου καί τόν γενικό συντονισµό σύνολης τῆς ἐκδηλώσεως, χαρακτηρίζοντας τήν ἀφιερωµατική αὐτή ἐκδήλωση ὡς «κατάθεση ψυχῆς» καί «χρέος τιµῆς κι ἀγάπης» στόν δάσκαλό του. Τό πολύµορφο, πολυποίκιλο καί πλῆρες ἐναλλαγῶν «Μουσικοφιλολογικό Μνηµόσυνο» περιελάµβανε:

◆ Σκιαγράφηση τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου τοῦ µακαριστοῦ Λυκούργου Ἀγγελόπουλου µέ πολ­λές ἐνδιαφέρουσες ἀναφορές καί διηγήσεις ἀπό τόν ὁµιλητή, ὁ ὁποῖος, ὡς πολυετής µαθητής καί ἀκόλουθος τοῦ δασκάλου, ἀ­νέ­φερε πολλά προσωπικά βιώµατα καί ἀναµνήσεις.

◆ Παρουσίαση ἐπιλεγµένων διαφανειῶν ἀπό τήν ἀξιοθαύµαστη δρα­στη­ριότητα τῆς «Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας», κυρίως τήν πρώτη δεκαετία δραστηριοποιήσεώς της. Τά περισσότερα φωτογραφικά στιγµιότυπα προέρ­χονταν ἀπό τό προσωπικό ἀρχεῖο τοῦ ὁµιλητῆ καί εἶχαν, ὡς σπάνια ντο­κουµέντα αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ἀσφαλῶς ἰδιαίτερη ἱστορική ἀξία.

◆ Προβολή σχετικῶν ταινιῶν, οἱ ὁποῖες κατέδειξαν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν πολυσχιδῆ προσφορά τοῦ τιµωµένου ὡς ἐρευνητοῦ, ἐκτελεστοῦ, διδασκάλου καί συνθέτου τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

◆ Παρουσίαση µουσικῶν διαφανειῶν καί σύντοµα παραδείγµατα διδα­σκαλίας καί ἐκτελέσεως τῆς βυζαντινῆς σηµειογραφίας, ὥστε ἐφάνη εὐκρινῶς ἡ σφραγίδα τοῦ Λυκούργου Ἀγγελόπουλου στή διατήρηση τῆς συνεχοῦς κι ἀνόθευτης µουσικῆς παραδόσεως στή γραπτή καταγραφή καί τήν προφορική ἐκτέλεση τῶν σηµαδοφώνων.

◆ Ἐκτέλεση ἰδιαίτερων προσωπικῶν µου­σικῶν συνθέσεων τοῦ Λυκούργου Ἀγγελόπουλου ἀπό τόν «Βυζαντινό Χορό Ἱεροψαλτῶν Μονάχου» ὑπό τή διεύθυνση τοῦ γράφοντος.

◆ Στό τελευταῖο µέρος τῆς ἐκδηλώσεως πραγµατοποιήθηκε ἀνταλλαγή ἐρωτήσεων καί σκέψεων ἐκ µέρους τοῦ κοινοῦ καί ἐπίσης δόθηκε ἡ εὐκαιρία ἐξιστορήσεως προσωπικῶν µαρτυριῶν καί βιωµάτων ἐκ µέρους ὅσων ἐκ τῶν παρόντων ἐγνώρισαν τόν ἀείµνηστο δάσκαλο.

Ἀσφαλῶς καί ἐπρόκειτο γιά µιά τελείως εἰδική καί ξεχωριστή ἐκδήλωση ἀπό τόν χῶρο τῆς γνήσιας µουσικῆς µας παραδόσεως. Ἐκεῖνο τό βράδυ µίλησε καί ἡ ὁµογένεια, ἡ ὁποία, δίπλα στίς πολλαπλές τιµητικές ἐκδηλώσεις γιά τόν Λυκοῦργο Ἀγγελόπουλο, πού ἔγιναν στόν ἑλλαδικό χῶρο, ἔβαλε καί τό δικό της πετραδάκι τιµῆς, σεβασµοῦ καί ἀναγνωρίσεως στόν ἄνθρωπο πού ἐπέβαλε κι ἐτίµησε τόν πολιτισµό µας καί στό ἐξωτερικό. Ὅλοι ὅσοι ἀγαποῦν αὐτή τήν παράδοση καί τούς «ἀγγίζει» ἡ ἀξία τῆς πατρώας µας µουσικῆς ἦσαν ἐκεῖ κι ἀπέδωσαν µέ τόν δικό τους ξεχωριστό τρόπο διαπρυσίως τήν εὐγνωµοσύνη τους στόν µακαριστό δάσκαλο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Βιβλικῆς Θεολογίας στό Πανεπιστήμιο Μονάχου
Μουσικοδιδάσκαλος Βυζαντινῆς Μουσικῆς