Β΄Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα: "Ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καί καρπόν φέρητε..."

Τό Β΄Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα: «Ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καί καρπόν φέρητε... Ὁ Διάλογος τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀληθείας μεταξύ Ρωμαιοκαθολικῶν καί Ὀρθοδόξων, 50 χρόνια μετά τή συνάντηση τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ ΣΤ΄ μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθηναγόρα τόν Α΄ στά Ἱεροσόλυμα» πραγματοποιήθηκε στίς 27 καί 28 Μαΐου 2014 στήν ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῶν Βλατάδων. 

Τό Συνέδριο διοργανώθηκε ἀπό τήν ἱερά Βασιλική Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων, τό ἐν αὐτῇ Πατριαρχικό Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν καί τή Θεολογική Σχολή τῆς Ἁγίας Ἕδρας τῆς Νοτίου Ἰταλίας. Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ξεκίνησαν δύο μόλις μέρες μετά τή συνάντηση τῶν δύο Προκαθημένων τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Νέας Ρώμης, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Κατά τήν ἔναρξη του Συνεδρίου ἀνεγνώσθησαν τά μηνύματα τῶν δύο προκα θημένων. Τό μήνυμα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου του Monsignore Andrea Palmieri, ὑπογραμματέα τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἁγίας Ἕδρας γιά τήν προώθηση τῆς ἑνότητας τῶν χριστιανῶν, ἐνῶ τό μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἀνεγνώσθη ἀπό τόν θεοφιλέστατο ἐπίσκοπο Ἀμορίου κ. Νικηφόρο, ἐκπρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἡ σημαντικότητα τοῦ συνεδρίου σημειώθηκε καί ἀπό τούς δύο Προκαθημένους, ἐνῶ ὁ Παναγιώτατος κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσήμανε στήν ὁμιλία του ὅτι «Διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἡ προσπάθεια διαλόγου καί προσεγγίσεως τῶν χριστιανῶν ἀποτελεῖ μόνιμον στόχον καί μέλημα αὐτῆς. Παραλλήλως, ἡ κοινή πίστις ἀποτελεῖ τήν ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ προϋπόθεσιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς πορείας καί μαρτυρίας αὐτῆς διά τοῦ διαλόγου καί ἐν διαλόγῳ, διά νά ἀποδώσῃ καί νά φέρῃ καρπόν, κατά τήν εὐαγγελικήν παραγγελίαν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τό περιεχόμενον τοῦ Συνεδρίου σας».