Τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

Ἕκτο Στιχηρό Προσόμοιο τοῦ Ἑσπερινοῦ:
Ἦχος δ΄:
«Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσι»

 

Ἐν θαλάσσῃ με πλέοντα,
ἐν ὁδῷ με βαδίζοντα,
ἐν νυκτί καθεύδοντα περιφρούρησον·
ἐπαγρυπνοῦντα διάσωσον,
παμμάκαρ Γεώργιε,
καί ἀξίωσον ποιεῖν
τοῦ Κυρίου τό θέλημα·
ὅπως εὕρημι
ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης
τῶν ἐν βίῳ
πεπραγμένων μοι τήν λύσιν
ὁ προσδραμών ἐν τῇ σκέπῃ σου.

Ὅταν πλέω στή θάλασσα,
σάν βαδίζω στό δρόμο μου
καί τή νύχτα νά ‘σαι στόν ὕπνο φύλακας·
στίς δυσκολίες μου σῶσε με,
Γεώργιε, ἔνδοξε,
καί βοήθει νά ποιῶ
τοῦ Κυρίου τό θέλημα·
γιά νά βρῶ κι ἐγώ
τήν ἡμέρα τῆς κρίσης τή συγνώμη
ὅσων ἔπραξα στό βίο
ἐγώ πού τρέχω στή σκέπη σου.

                                                          Μεταγλώτισση: Γ.Γ.