Νέα βιβλία


Ἐπιµέλεια: Γεώργιος Δ. Φλέγγας

 

Ἁγίου Νεκταρίου, Θησαυρός λογίων, τ. Γ΄, κείµενα-µετάφραση & ἑρµηνεία πρ. Ἀντώνιος Μπιλάλης, Ἀθήνα 2013, σσ. 318.

Τοῦ ἰδίου, τ. Δ΄, Ἀθήνα 2014, σσ. 358.

Ἀθανασίου Δηµητρίου πρωτ., Ἡ Ὑπέρµαχος στρατηγός. Ἡ Θεοτόκος στή ζωή τῆς Ρω­µιο­σύνης, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2014, σσ. 257.

Γεωργιάδη Σάββα, Τό µεταθετό τῶν Ἐπισκόπων στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Νοµοκανονική θεώρησή του ἀπό τό 1850 ἕως σήµερα, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2014, σσ. 173.

Γεωργίου, µητροπολίτου Γουϊνέας, Πέτρος Ζ΄ - Ὁ ὁραµατιστής Πατριάρχης (1997-2004), Ἀθήνα 2014, σσ. 670.
     Γρινιεζάκη Μακαρίου ἀρχιµ., Βιοηθικές θέσεις τοῦ µητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου Χρυσοστόµου, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2014, σσ. 398.
     Δεσπότη Σ.Σ., Ἡ ἱεραποστολική περιοδεία τοῦ Παύλου στόν Ἑλλαδικό χῶρο, Μακεδονία - Ἀχαΐα, ἐκδ. «Οὐρανός», Ἀθήνα 2014, σσ. 367.
     Δοµουχτσῆ Μάρκου Ν., Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω; 6η ἔκδοση, ἐκδ. «Σωτήρ», Ἀ­θήνα 2014, σσ. 151.
     Ἱερᾶς Μονῆς Τιµίου Προδρόµου Μέσα Ποταµοῦ (Κύπρου), Σταµάτη Σταυρούλας, Ὅταν µιλάει ἡ σιωπή. Τέσσερις νέοι στό µονοπάτι τῆς πνευµατικῆς ζω­ῆς, ἐκδ. «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σσ. 395.

  Ἰωάννου τῆς Κλίµακος ἁγίου, Περί προσευχῆς λόγος. Ἡ πηγή τῶν Ἀρετῶν, ἀφορµές ὁµιλιῶν γιά τήν ἱερή προσευχή τήν µητέρα τῶν ἀρετῶν. Ἀντωνίου ἱεροµονάχου, ἐκδ. «Συναξάρι», 2014, σσ. 254.
    Ἰωάννου, µητροπολίτου Γέροντος Περγάµου, Κόσµου Λύτρον, Τά Ἀγαθονίκεια, ἤτοι κείµενα θεολογικά περί τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας καί τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. «Εὐεργέτης», Μέγαρα 2014, σσ. 330.
    Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου ἁγίου, Χρυσοστοµικός Ἄµβων Ι΄. Ἐκκλησία καί Ἱερωσύνη, ὑπό Βενεδίκτου ἱεροµονάχου ἁγιορείτου, ἔκ­δ. Συνοδείας Σπυρίδωνος ἱεροµονάχου, Ἱερά Καλύβη «Ἅγιος Σπυρίδων Α΄», Ἱερά Νέα Σκήτη Ἁγίου Ὄρους 2014, σσ. 440.
   Ἰωσήφ, µητροπολίτου Προικοννήσου, Πίστεως Χάρις ἐκλεκτή, ἐκδ. «Ἑπτάλοφος», Ἀθήνα 2014, σσ. 99.
    Καραµούζη Ἰωάννου ἀρχιµ., Μητροπολίτης πρώην Θηβῶν καί Λεβαδείας Νικόδηµος Γραικός, Ἀθήνα 2014, σσ. 202.
    Κοµνηνοῦ Ἰωάννας, Ἡ εὐρωπαϊκή διάσταση τῆς σχολικῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς, κεντρική διάθεση: Δ.Β. Ἑλληνοεκδοτική Α.Ε.Ε.Ε., Ἀθήνα 2014, σσ. 445.
    Κραγιοπούλου Συµεών π., Φιλάνθρωπη ὑπακοή, Ἀποµαγνητοφωνηµένες ὁµιλίες, ἐκδ. «Τό περιβόλι τῆς Παναγίας», Θεσ­σαλονίκη 2014, σσ. 337.
    Κρεστιάνκιν Ἰωάννου ἀρχιµ., Δέν εἶναι ὁ Ἀντίχριστος πού θά µᾶς καταστρέψει, ἐκδ. «Ἐν πλῷ», Ἀθήνα 2014, σσ. 304.
    Λέκκου Εὐαγγέλου Π., Ὁσιοµάρτυς Ἅγιος Ἐφραίµ τοῦ Ὄρους τῶν Ἀµώµων, ἐκδ. «Γνόφος», Ἀθήνα 2014, σσ. 122.
    Μαξίµου Γραικοῦ ἁγίου, Λόγοι, τόµος Γ΄, µετάφραση: Μάξιµος Τσυµπένκο, Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους 2014, σσ. 323.
    Μαυροπούλου Δηµητρίου, Ψαλῶ τῷ Θεῷ µου ἕως ὑπάρχω. Ἑρµηνευτικές προσεγγίσεις σέ σαράντα τρεῖς ψαλµούς, ἐκδ. «Δόµος», Ἀθήνα 2014, σσ. 463.
    Μπελέζου Κων/νου Ἰ., Χριστός καί Γυναίκα στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη. Ἡ βιβλική µεταφορά τοῦ Γάµου καί οἱ µεταµορφώσεις της, ἐκδ. «Σµίλη», Ἀθήνα 2014, σσ. 227.
    Τοῦ ἰδίου, Ἑρµηνεία καί ἑρµηνευτική τῆς Καινῆς Διαθήκης, τόµος Α΄. Ἡ χρονολόγηση τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό τόν ἱερό Χρυσόστοµο, ἐκδ. «Ἔννοια», Ἀθήνα 2014, σσ. 374.
    Μπότση Πέτρου, Ἅγιος Τύχων, Ὁ µαρτυρικός Πατριάρχης, Ἀθήνα 2014, σσ. 188.
    Μπρατσιώτου Νικολάου Π., Ἡ Παλαιά Διαθήκη ὡς Ἁγία Γραφή, Ἀθήνα 2015, σσ. 48.
    Τοῦ ἰδίου, Ὁ Μονοθεϊσµός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐκδ. «Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἀθήνα 2014, σσ. 130.
    Ναθαναήλ, µητροπολίτου Κώου καί Νισύρου, Ἡ ὁσία Μελώ στή Βουρρίνα τῆς Κῶ. Λαϊκή παράδοση καί λατρεία, ἐκδ. «Ἁρµός», Ἀθήνα 2014, σσ. 184.
    Νεκταρίου Πενταπόλεως ἁγίου, Γράµµατα ἀπό ἕναν ἅγιο, ἀπόδοση στή Νέα Ἑλληνική: Εὐανθία Χατζῆ, ἐκδ. «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σσ. 161.
    Παντελεήµονος (Καθρεπτίδη), µητροπολίτου Κορωνείας, Μέ ὅραµα καί τόλµη, ἐκδ. «Ἁρµός», Ἀθήνα 2014, σσ. 279.
    Παπαγεωργίου Δηµητρίου Στ., Ἀλέξανδρος Ἑλλάδιος ὁ Λαρισαῖος. Σπουδή στό ἔργο του Status Praesens, ἐκδ. Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 124.
    Παπαγιάννη Κων/νου πρωτ., Ἱερά Ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὁµιλίες πού ἔγιναν στό πνευµατικό κέντρο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Θεσσαλονίκης κατά τά ἔτη 1991-1996, ἐκδ. «Τό περιβόλι τῆς Παναγίας», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 750.
    Παπαδοπούλου Στυλιανοῦ Γ., Ὁ µακαριστός Ἰάκωβος Τσαλίκης, ἐκδ. «Οὐρανός», Ἀθήνα 2014, σσ. 304.
    Σπυροπούλου Μερόπης, Ἐπεισόδια τῆς ζωῆς, ἐκδ. «Ἀρχονταρίκι», Ἀθήνα 2014, σσ. 256.
    Τσοµπανίδη Στυλιανοῦ Χ., «Ὑπέρ τῆς οἰκουµένης». Μελέτες γιά τήν οἰκουµενική κίνηση καί τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στόν σηµερινό κόσµο, ἐκδ. Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 708.
    Χρυσοστόµου, µητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως, Οἰκογενειακό Κυριακοδρόµιο, Ἐλευθερούπολη 2014, σσ. 232.