Ἀνακάλυψη ...χαµένης µονῆς στήν Τουρκία!

   Τή χαµένη µονή τῆς Ἁγίας Σκέπης Βοσπόρου ἀνακάλυψαν τοῦρκοι βυζαντινολόγοι, σύµφωνα µέ τήν τουρκική ἐφηµερίδα  Aksam, πού µάλιστα χαρακτηρίζει τό γεγονός ὡς θαῦµα(!). Ἡ ἀκριβής θέση τῆς µονῆς εἶχε χαθεῖ στά βάθη τῶν αἰώνων. Σύγχρονοι, ὡστόσο, µελετητές, ὅπως ὁ Paul Magdalino, βυζαντινολόγος καί καθηγητής βυζαντινῆς ἱστορίας στό πανεπιστήµιο τοῦ Koç Üniversitesi, ὁ ἄγγλος ἱστορικός Michael Angold καί ὁ αὐστραλός ἱστορικός Andrew Stone, τήν ἐντόπιζαν κοντά στό πανεπιστήµιο Koç Üniversitesi.
   Μετά ἀπό ἀνασκαφές ἀνεκαλύφθη  µία µεγάλη ὀπή πού ὁδηγεῖ σέ τοῦνελ βάθους 4 µέτρων. Τό τοῦνελ αὐτό, πού ἐκτείνεται σέ µῆκος 250-300 µέτρων, ὁδηγεῖ στά πρῶτα ἐρείπια τῶν κτισµάτων τῆς ἱερᾶς µονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης.
   Τή µονή αὐτή, τῆς ὁποίας τό πλῆρες ὄνοµα εἶναι ἱερά Μονή Κατασκεπής τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ, τήν εἶχε ἱδρύσει, κατά τήν προσφιλῆ συνήθεια τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, ὁ Μανουήλ Κοµνηνός. Αὐτή φέρει «βαρύ» ἱστορικό παρελθόν, ἀφοῦ ἐκεῖ εἶχε ἐφησυχάσει ἐξόριστος, ἔγκλειστος καί παραδειγµατικά ἥσυχος ὁ πατριάρχης Φώτιος, ἀποµακρυνθείς ἀπό τόν αὐτοκράτορα Βασίλειο Α΄. Τή µονή τῆς Ἁγίας Σκέπης συνοδεύει καί ἄλλη µία παράδοση, σύµφωνα µέ τήν ὁποία ἐκεῖ βρίσκεται ἡ ἱερά Τράπεζα, ὅπου ὁ Χριστός ἐτέλεσε τόν Μυστικό Δεῖπνο. Σύµφωνα µέ τήν παράδοση αὐτή, ἡ Τράπεζα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου µετεφέρθη ἀπό τά Ἰεροσόλυµα στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τούς Βυζαντινούς.
   Ὡς χριστιανοί, χαιρόµαστε γιά τόν ζῆλο τῶν τούρκων ἐπιστηµόνων. Δέν µποροῦµε νά γνωρίζουµε ποιός εἶναι ὁ ἀπώτερος λόγος, καί ἄν ὑπάρχει, πού τόσες ἀνακαλύψεις ἑλληνοχριστιανικῶν µνηµείων ἔρχονται τώρα στό φῶς. Σέ ἐµᾶς ἀρκεῖ ὅτι ὁ ἑλληνισµός, εἴτε ἀρχαῖος εἴτε ὡς ὀρθοδοξία, «βλέπει» καί πάλι τό φῶς στά ἐδάφη ὅπου "ἔζησε" καί µεγαλούργησε.