Πρωτοφανής σπατάλη

Ἕνα δισεκατομμύριο τόνοι τροφίμων καταλήγουν ἐτησίως στά σκουπίδια, ὅπως ἀναφέρει σέ ἔκθεσή του ὁ Ὀργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ (FAO). Τό 30% συνεπῶς τῶν καλλιεργήσιμων γαιῶν παράγει τρόφιμα πού δέν θά καταναλωθοῦν ποτέ, ἐνῶ γιά τόν ἴδιο σκοπό σπαταλιέται ὄγκος νεροῦ ἴσος μέ τά ὕδατα τοῦ ποταμοῦ Βόλγα καί ἐκπέμπονται στήν ἀτμόσφαιρα 3,3 γιγατόνοι ἀερίων πού προκαλοῦν τό φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, σύμφωνα μέ τήν ἐφημερίδα Αὐγή (12/9/2013). 

Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ πολύπαθη γῆ μας μπορεῖ νά θρέψει πολύ περισσότερους ἀνθρώπους ἀπό ὅσους σήμερα τήν κατοικοῦν. Καί ὅμως, ἀκόμη καί τώρα, ἕνα παιδί πεθαίνει ἀπό πείνα κάθε 10 λεπτά στόν κόσμο. Ποιός φταίει; Ποιός εὐθύνεται; Ἡ ὑπερκαταναλωτική Δύση φυσικά. Αὐτή πού δρᾶ μέ διεφθαρμένες κυβερνήσεις καί ἀνίκανες διοικήσεις. Χῶρες μεγάλες καί ἰσχυρές, ὅπως ἡ Γερμανία, θά μποροῦσαν νά δραστηριοποιηθοῦν ὑπέρ τῆς καταπολέμησης τῆς φτώχειας. Θά μποροῦσαν νά ἀπαγορεύσουν τήν κερδοσκοπία μέσῳ εἰδῶν διατροφῆς στό χρηματιστήριο. Θά μποροῦσαν ἀκόμη νά πιέσουν τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο νά διαγράψει τά χρέη τῶν φτωχότερων χωρῶν.

Δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ πείνα ὑπάρχει στήν Ἀνατολή, οἱ ρίζες της ὅμως βρίσκονται στή χριστιανική Δύση καί τήν θρέφουν. 

Ε. Δ