Χριστιανικός τουρισμός στήν Τουρκία

Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν πολύ ἀνεπτυγμένο τόν θρη σκευτικό τουρισμό, χάρη βέβαια στά χριστι ανικά μνημεῖα πού κοσμοῦν τόσο τήν Κωνσταντινούπολη, ὅσο καί τά μικρασιατικά παράλια, τόν Εὔξεινο Πόντο, τήν Καππαδοκία... Χάρη σέ ὅλα ὅσα ἄφησαν πίσω τους οἱ Ἕλληνες, πού βάναυσα καί μέ αἷμα ἐκδιώχθηκαν. Αὐτά διαφημίζουν καί μέσα ἀπό αὐτά παίζεται ἕνα τεράστιο οἰκονομικό παιχνίδι.

Ἀπό αὐτό τό σημεῖο, ὅμως, μέχρι τοῦ νά διαφημίζεται ἡ Τουρκία σέ ἀφίσες ὡς τό «σπίτι τοῦ Χριστιανισμοῦ» ὑπάρχει μεγάλη διαφορά, πού ἀγγίζει τό θράσος. Γιατί φαίνεται νά ἔχουν μπερδέψει οἱ γείτονες τόν θύτη μέ τό θῦμα, φαίνεται νά ἔχουν ξεχάσει τόν αἱματηρό τους ρόλο ἀπέναντι στόν Χριστιανισμό ἀκόμη καί στήν πολύ πρόσφατη ἱστορία, ἐνῶ ἀκόμη ἐπιδιώκουν νά μετατρέψουν ἱστορικούς ναούς σέ τζαμιά.

Τό δικό μας ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἄραγε τί κάνει; Εἶναι δυνατόν νά μή βλέπει τίς ἀφίσες αὐτές, ἐνῶ τίς βλέπουμε ὅλοι ἐμεῖς; Καί ἄν τίς βλέπει, τί κάνει; Πῶς καλύπτει καί πῶς προστατεύει τήν Ὀρθοδοξία; Γιατί Ἑλλάδα δέν εἶναι μόνον ἡ Ἀμφίπολη, εἶναι καί ὁ Χριστός.