Κινεζικές πολιτιστικές εὐαισθησίες

 Ἀπό κατάρρευση κινδύνευε ὁ ἱερός ναός τοῦ ἁγίου Νικολάου Πειραιᾶ. Ὁ οἰκεῖος µητροπολίτης, σεβασµιώτατος κ. Σεραφείµ, προσέτρεξε παντοῦ, χτύπησε τις γνωστές πόρτες, ἀλλά βοήθεια δέν ἦρθε ἀπό πουθενά. Τελικά, τή δαπάνη γιά τήν ὁλική ἀνακαίνιση καί ἀναστήλωση τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικολάου Πειραιῶς ἀνέλαβε ἐξ ὁλοκλήρου ὁ …διευθύνων σύµβουλος τῆς κινεζικῆς COSCO! Δεν πιστεύει στόν Χριστό, θεωρεῖ ὅµως ὅτι, µε τήν πράξη του αὐτή, προστατεύει τήν πολιτιστική κληρονοµιά τῆς χώρας µας.
    Μεγάλη ἡ ἔκπληξη, ἀφοῦ ὁ κινέζος εὐεργέτης εἶναι κοµµουνιστής καί ἄθεος, σύµφωνα µε τά λεγόµενα τοῦ σεβασµιωτάτου κ. Σεραφείµ.
    Μεγαλύτερη ὅµως ἡ ντροπή γιά ὅλο τόν χριστιανικό ἐφοπλιστικό κόσµο πού ἑδράζεται στό λιµάνι, πού ἀδιαφορεῖ γιά τό «σπίτι» τοῦ προστάτη τους ἁγίου Νικολάου, τόν πρῶτο ναό πού βλέπουν τά πληρώµατα τῶν πλοίων τους, ὅταν φτάνουν µε τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου ἀσφαλῆ στό λιµάνι.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀνακάλυψη ...χαµένης µονῆς στήν Τουρκία!

   Τή χαµένη µονή τῆς Ἁγίας Σκέπης Βοσπόρου ἀνακάλυψαν τοῦρκοι βυζαντινολόγοι, σύµφωνα µέ τήν τουρκική ἐφηµερίδα  Aksam, πού µάλιστα χαρακτηρίζει τό γεγονός ὡς θαῦµα(!). Ἡ ἀκριβής θέση τῆς µονῆς εἶχε χαθεῖ στά βάθη τῶν αἰώνων. Σύγχρονοι, ὡστόσο, µελετητές, ὅπως ὁ Paul Magdalino, βυζαντινολόγος καί καθηγητής βυζαντινῆς ἱστορίας στό πανεπιστήµιο τοῦ Koç Üniversitesi, ὁ ἄγγλος ἱστορικός Michael Angold καί ὁ αὐστραλός ἱστορικός Andrew Stone, τήν ἐντόπιζαν κοντά στό πανεπιστήµιο Koç Üniversitesi.
   Μετά ἀπό ἀνασκαφές ἀνεκαλύφθη  µία µεγάλη ὀπή πού ὁδηγεῖ σέ τοῦνελ βάθους 4 µέτρων. Τό τοῦνελ αὐτό, πού ἐκτείνεται σέ µῆκος 250-300 µέτρων, ὁδηγεῖ στά πρῶτα ἐρείπια τῶν κτισµάτων τῆς ἱερᾶς µονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης.
   Τή µονή αὐτή, τῆς ὁποίας τό πλῆρες ὄνοµα εἶναι ἱερά Μονή Κατασκεπής τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ, τήν εἶχε ἱδρύσει, κατά τήν προσφιλῆ συνήθεια τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, ὁ Μανουήλ Κοµνηνός. Αὐτή φέρει «βαρύ» ἱστορικό παρελθόν, ἀφοῦ ἐκεῖ εἶχε ἐφησυχάσει ἐξόριστος, ἔγκλειστος καί παραδειγµατικά ἥσυχος ὁ πατριάρχης Φώτιος, ἀποµακρυνθείς ἀπό τόν αὐτοκράτορα Βασίλειο Α΄. Τή µονή τῆς Ἁγίας Σκέπης συνοδεύει καί ἄλλη µία παράδοση, σύµφωνα µέ τήν ὁποία ἐκεῖ βρίσκεται ἡ ἱερά Τράπεζα, ὅπου ὁ Χριστός ἐτέλεσε τόν Μυστικό Δεῖπνο. Σύµφωνα µέ τήν παράδοση αὐτή, ἡ Τράπεζα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου µετεφέρθη ἀπό τά Ἰεροσόλυµα στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τούς Βυζαντινούς.
   Ὡς χριστιανοί, χαιρόµαστε γιά τόν ζῆλο τῶν τούρκων ἐπιστηµόνων. Δέν µποροῦµε νά γνωρίζουµε ποιός εἶναι ὁ ἀπώτερος λόγος, καί ἄν ὑπάρχει, πού τόσες ἀνακαλύψεις ἑλληνοχριστιανικῶν µνηµείων ἔρχονται τώρα στό φῶς. Σέ ἐµᾶς ἀρκεῖ ὅτι ὁ ἑλληνισµός, εἴτε ἀρχαῖος εἴτε ὡς ὀρθοδοξία, «βλέπει» καί πάλι τό φῶς στά ἐδάφη ὅπου "ἔζησε" καί µεγαλούργησε.
 

Ἕνας ξεχωριστός ἱερέας

   Οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας µας δέν παύουν νά µᾶς ἐκπλήσσουν διαρκῶς µέ τά ἐνδιαφέροντά τους καί τίς πολυσχιδεῖς δράσεις τους. Ἕνας τέτοιος ἱερέας εἶναι καί ὁ π. Θεόδωρος Ζώης. Ὁ π. Θεόδωρος εἶναι ἐφηµέριος στόν ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἡγουµενίτσας, ὑπερπολύτεκνος πατέρας 11 παιδιῶν καί ἀγαπηµένος ὅλης τῆς πόλης. Φροντίζει τούς ἀστέγους, µαγειρεύει γιά τά γεύµατα ἀγάπης, στέλνει φαγητό στούς κρατουµένους τῆς ἀστυνοµικῆς διεύθυνσης… βρίσκει «χορηγούς» καί δωρητές, βρίσκεται διαρκῶς δίπλα στό ποίµνιό του. Ὅπως πολλοί ἱερεῖς σέ πάµπολλες ἐνορίες τῆς χώρας µας, διοργανώνει αἱµοληψίες, ἔχοντας µάλιστα συγκεντρώσει περί τίς 3.000 φιάλες αἵµατος γιά τήν τράπεζα αἵµατος τῶν ἐνοριῶν ἁγίου Παντελεήµονος καί ἁγίου Σπυρίδωνος.
   Ὁ π. Θεόδωρος ὅµως ξεπέρασε ὅλους τούς ἄλλους, ἀφοῦ προχώρησε στή συλλογή βλαστοκυττάρων! Τόν τελευταῖο χρόνο ὁ ἀκούραστος ἱερέας ἐνηµερώνει τίς ἐγκύους γιά τή δωρεά βλαστοκυττάρων καί ἡ ἐκστρατεία του ἀποδίδει, ἀφοῦ οἱ ἔγκυες ἀνταποκρίνονται! Μέχρι τώρα ἔχει στείλει 30 πακέτα βλαστοκυττάρων στή Δηµόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων, πού λειτουργεῖ στό κτήριο «Στοργή» τοῦ Νοσοκοµείου Παπανικολάου στή Θεσσαλονίκη.
   Θαυµαστή ἡ ἐφευρετικότητα τοῦ π. Θεοδώρου, ἀκόµη ὅµως πιό θαυµαστή ἡ ἀκάµατη διάθεσή του νά συνεισφέρει µέ ἀγάπη στόν συνάνθρωπο, νά ἀνακουφίσει, ἀκόµη καί νά σώσει ζωές.
 

Ὁ ἅγιος Νικόλαος στό Σηµεῖο Μηδέν

   Στίς 19 Ὀκτωβρίου 2014 θεµελιώθηκε ἀπό τόν σεβ. ἀρχιεπίσκοπο Ἀµερικῆς κ. Δηµήτριο ὁ ἱερός ναός τοῦ ἁγίου Νικολάου στό  Σηµεῖο Μηδέν, ἐκεῖ ὅπου πρίν ἀπό 13 χρόνια ἔγινε ἡ τροµοκρατική ἐπίθεση στούς δίδυµους πύργους τοῦ Παγκοσµίου Κέντρου Ἐµπορίου στή Νέα Ὑόρκη. Ὁ σεβ. κ. Δηµήτριος ἐτέλεσε ἁγιασµό γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ ναοῦ - «µνηµείου νίκης τοῦ καλοῦ ἔναντι τοῦ κακοῦ», ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀµερικῆς. Τούς θεµέλιους λίθους τοῦ ναοῦ τοποθέτησαν ἐξέχοντα µέλη τῆς Ὁµογένειας, ἄνθρωποι πού ἐργάστηκαν γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ, καθώς καί συγγενεῖς τῶν θυµάτων.
   Τά σχέδια τοῦ ναοῦ ἔγιναν ἀπό τόν διάσηµο ἱσπανό ἀρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα, ὁ ὁποῖος τόνισε πώς, ὅταν ξεκίνησε νά σχεδιάζει τόν ναό, εἶχε στό µυαλό του τήν Ἁγία Σοφία, πού στή συνείδησή του εἶναι ὁ Παρθενῶνας τῆς Ὀρθοδοξίας. 
   Ἔτσι, µετά ἀπό 13 χρόνια ἕνας «νέος» ἅγιος Νικόλαος θά ξεκουράζει πάλι τούς Νεοϋορκέζους, ἕνα «ἤρεµο νησί στήν καρδιά ἑνός φουρτουνιασµένου ὠκεανοῦ» θά χτιστεῖ καί πάλι.
 

Ἤχησαν καί πάλι οἱ καμπάνες τοῦ ἁγίου Βουκόλου Σμύρνης

   Μετά ἀπό 92 ὁλόκληρα χρόνια ἤχησαν καί πάλι οἱ καµπάνες τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Βουκόλου Σµύρνης καλώντας σέ θεία εὐχαριστία, προεξάρχοντος τοῦ σεβ. µητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου Γουέαρ καί συλλειτουργοῦντος τοῦ ἱερατικοῦ προϊσταµένου Σµύρνης κ. Κυρίλλου Συκῆ. Μέ αὐτή τή θεία λειτουργία εὐοδώθηκαν προσπάθειες πολλῶν ἐτῶν τόσο τῶν ἀνθρώπων τοῦ Πατριαρχείου, ὅσο καί τοῦ δηµάρχου Σµύρνης κ. Ἀζίζ Κοντίογλου, ὁ ὁποῖος, ἄν καί µουσουλµάνος, παρέστη στή θεία λειτουργία. Ὁ π. Κύριλλος µάλιστα προσκάλεσε ὅλους τούς πιστούς στίς δύο πατριαρχικές λειτουργίες στίς 6 Φεβρουαρίου 2015 στόν Ἅγιο Βουκόλο καί στίς 10 Φεβρουαρίου στόν Ἅγιο Χαράλαµπο τοῦ Τσεσµέ.
   Ὁ ναός τοῦ ἁγίου Βουκόλου ἦταν ὁ µόνος ναός πού δέν κάηκε κατά τήν καταστροφή τοῦ 1922. Οἱ φθορές ὅµως πού ὑπέστη ἀργότερα ἦταν πολλές, ἀφοῦ χρησιµοποιήθηκε διαδοχικά ὡς ἀποθήκη, αἴθουσα συναυλιῶν κλασικῆς µουσικῆς καί ὄπερας, ἀρχαιολογικό µουσεῖο καί τέλος χῶρος ἀποθήκευσης ἀρχαιοτήτων. Σηµαντικό λοιπόν εἶναι νά θυµίσουµε, ὅτι ὁ ναός ἀποκατεστάθη καί ἀνεκαινίσθη µε ἔξοδα τοῦ δήµου Σµύρνης. Τήν προσφορά του µάλιστα ὁ δήµαρχος θεώρησε ὑποχρέωσή του, ἀφοῦ, ὅταν πρίν ἀπό 15 χρόνια ἡ περιοχή ἐπλήγη ἀπό φοβερούς σεισµούς, οἱ Ἕλληνες ἦταν οἱ πρῶτοι πού ἔσπευσαν νά βοηθήσουν!
   Πολλοί εἶναι αὐτοί πού βλέπουν µέ σκεπτικισµό τά γεγονότα αὐτά καί θεωροῦν ὅτι ὅλα γίνονται γιά οἰκονοµικούς λόγους. Ἐµεῖς πάλι πιστεύουµε, ὅτι ἔστω κι ἔτσι, τό σηµαντικό εἶναι νά ἠχοῦν οἱ καµπάνες στίς ἀλησµόνητες πατρίδες.
 

 

Πρωτοφανής σπατάλη

Ἕνα δισεκατομμύριο τόνοι τροφίμων καταλήγουν ἐτησίως στά σκουπίδια, ὅπως ἀναφέρει σέ ἔκθεσή του ὁ Ὀργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ (FAO). Τό 30% συνεπῶς τῶν καλλιεργήσιμων γαιῶν παράγει τρόφιμα πού δέν θά καταναλωθοῦν ποτέ, ἐνῶ γιά τόν ἴδιο σκοπό σπαταλιέται ὄγκος νεροῦ ἴσος μέ τά ὕδατα τοῦ ποταμοῦ Βόλγα καί ἐκπέμπονται στήν ἀτμόσφαιρα 3,3 γιγατόνοι ἀερίων πού προκαλοῦν τό φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, σύμφωνα μέ τήν ἐφημερίδα Αὐγή (12/9/2013). 

Διαβάστε περισσότερα: Πρωτοφανής σπατάλη

Οἱ χριστιανοί στό Σουδάν σήμερα

Προστατευμένοι στή σχεδόν ἀμιγῶς χριστιανική χώρα μας, μᾶς φαίνεται ἀπίστευτο κάποιος νά καταδικάζεται σέ θάνατο, ἐπειδή ἀσπάστηκε τόν Χριστιανισμό, κατόπιν διε θνῶν πιέσεων νά αἴρεται ἡ καταδίκη του, νά βρίσκει καταφύγιο σέ διάφορες πρεσβεῖες, νά ὑποφέρει μέ σύγχρονο τρόπο. Καί ὅμως συμβαίνει.

Διαβάστε περισσότερα: Οἱ χριστιανοί στό Σουδάν σήμερα