Νέο Διοικητικό Συµβούλιο τῆς «Ἀναπλάσεως»


Κατά τήν τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση τοῦ 2014 ἐξελέγη νέο Διοικητικό Συµβούλιο τῆς «Ἀναπλάσεως», ἔχον ὡς ἑξῆς:
Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κανάκης. Ἀντιπρόεδρος: καθηγητής Κωνσταντῖνος Κορναράκης. Γενικός Γραµµατέας: π. Βασίλειος Χαβάτζας. Ταµίας: Γρηγόριος Ταπεινός, οἰ­κονοµολόγος. Μέλη: Ἀλεξάνδρα Παλάντζα, λέκτωρ. Δηµήτριος Παπαευαγγέλου, ἰατρός. Γεώργιος Παπαθανασόπουλος, χηµικός – δηµοσιογράφος. Ἀναπληρωµατικά µέλη: Θεοδώρα Δούση, Δηµήτριος Στεµιτσιώτης καί Γεωργία Χάρδα.
Ὁ ἀπερχόµενος πρόεδρος καθηγητής κ. Γεώργιος Γαλίτης εἶχε παρακαλέσει τή Γενική Συνέλευση νά θεωρήσει ἀρκετή τήν ἐπί 27 ἔτη ταπεινή διακονία του στήν «Ἀνάπλαση» καί νά δώσει καί σέ νεωτέρους τήν εὐκαιρία νά ὑπηρετήσουν τό ἱερό ἔργο τοῦ παλαιφάτου συλλόγου. Τό ἴδιο ἐζήτησαν καί τά περισσότερα µέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου. Ὁ κ. Γαλίτης τελικά ἐδέχθη νά διατηρήσει τή διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ ἄχρι καιροῦ, καθώς καί τοῦ Θεολογικοῦ Κύκλου τῆς «Ἀναπλάσεως».
Ἡ Γενική Συνέλευση ἀνεκήρυξε τόν κ. Γαλίτη ἐπίτιµο πρόεδρο τοῦ Συλλόγου.