Ο Απόστολος Παύλος και το όραμά του

 

 

   Παύλος, απόστολος, αποστολή, ιεραποστολή, έννοιες πνευματικώς ταυτόσημες. Και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά για τη μεγάλη προσωπικότητα του Χριστιανισμού, τον Απόστολο των Εθνών Παύλο. Ο ουρανοβάμων ζει και κινειται μέσα στο Πνεύμα των λόγων του Κυρίου: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα ἔθνη» (Ματθ, 28, 19). Αυτός ο ιερός πόθος της μεταδόσεως στους συνανθρώπους του Ευαγγελικού μηνύματος τον συνέχει σ' όλη του τη ζωή. Ζει διαρκώς, μετά την επιστροφή του εις Χριστόν με το θαύμα της Δαμασκού, με ισχυρότατη τη συναίσθηση της ιερής του αποστολής. «Ἀνάγκη γάρ μοί ἐπίκειται, οὐαί δε μοί ἐστίν, ἐάνμή εὐαγγελίζωμαι» (Α' Κορ. 9, 16) θα γράψει Πρός τους Κορινθίους και προς τους Ρωμαίους θα πει: «Ἕλλησι τε καί βαρβάροις, σοφοί, τε και ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί» (Ρωμ. 1,14).
   Από τα Ιεροσόλυμα, την Αθήνα, τη Ρώμη, μέχρι και την Ισπανία ο Παύλος δεν θα παύσει να κηρύττει Χριστόν Εσταυρωμένον και Αναστάντα και να μεταφέρει την αγάπη του Χριστού, τη χριστιανική ελπίδα, την ειρήνη και την καταλλαγή μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Ο Θεός του δείχνει τον ιεραποστολικό δρόμο και «δεδεμένος τῷ Πνεύματι», εκείνος πορεύεται. Θα περιοδεύσει αυά την οικουμένη χωρίς να μετρήσει θυσίες, κόπους, διώξεις, ταλαιπωρίες. Ωραιότατα, ο ιερός Χρυσόστομος θα πει, ότι «ὡς πτηνόν τήν οἰκουμένην ἕδραμε».
   Ειδικότερα, ο απ. Παύλος διοργάνωσε τέσσαρες μεγάλες αποστολικές περιοδείες. Κέντρον του έχει τη μεγάλη πόλη της Αντιόχειας και. οργανώνει το ιεραποστολικό του έργο συστηματικά, ποιμαντικά, οικοδομητικά, καθοδηγούμενος υπό του Αγίου Πνεύματος χάριν της σωτηρίας των ψυχών σε Ανατολή και Δύση.
   Η ιεραποστολή για τον Παύλο δεν είναι δευτερευούσης σημασίας εργασία. Είναι γι’ αυτόν ένας ακατάπαυστος αγώνας «νυκτός και ἡμέρας». Είτε με το φλογερό του κήρυγμα, είτε με τις επιστολές του, είτε με τις επισκέψεις και ατομικές επικοινωνίες κυριολεκτικά δίνεται ολόκληρος για τον άλλο, τον κάθε άλλο πού είναι αδελφός του ἐν Χριστῷ. Για τον Απόστολο οι Πιστοί είναι αδελφοί του αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός του. Υπέροχα τον εγκωμιάζει ο Χρυσόστομος όταν γράφει: «Ἕνας ἄνθρωπος αὐτός κατέκτησε ὅλην τήν οἰκουμένην καί μετέστερεψε ὅλους εἰς τήν μίαν γλώσσαν τῆς ἀληθείας. Καί ὡσάν λέων πού βρυχᾶται καί νομίζεις ὅτι βγάζει φωτιά ἀπό τό στόμα, ἔτσι καί ὁ Παῦλος ἦτο ἀσυγκράτητος, καί ἀπό τόπου εἰς τόπον μεταπήδα συνεχῶς. Ἔτρεξε πρός τούτους, ἦλθεν εἰς ἐκείνους, ἔφυγε διά τούς μέν, ἐπέταξε πρός τουύ δε ταχύτερος καί ἀπό τόν ἄνεμον. ὡσάν νά ἦτο ἡ οἰκουμένη ὅλη ἕνα σπίτι ἤ ἕνα πλοοῖον τήν ἐκυβέρνα. Καί τούς μέν ἐβάπτιζε, ἀφοῦ τούς ἐνέσυρε ἀπό τή θάλασσαν τοῦ κακοῦ, τούς δε κλονιζόμενους ἐστήριζε, τούς ναύτας τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας καθωδήγει. Εἰς τά πηδάλια ἐκάθητο, τήν πλώρην ἐπώπτευε, τά σχοινία ἐτέντωνε, τά κουπιά ἔπιανε. Τά ἵστία ἄνοιγε ἤ ἐμάζευε, πρός τόν οὐρανόν ἔβλεπε. Ἦτο αὐτός μέσα σ’ ὅλα. Καί ναύτης καί κυβερνήτης καί πλώρη καί πανιά καί πλοῖον. Καί τά πάντα ὑπέμεινε διά νά ἀπαλλάξῃ τούς ἄλλους ἀπό τό κακό». Τελικά, ο πόθος του ήταν πόθος ιερότατος. Μόχθος και πόθος να καθοδηγήσει τους ακροατές του στον αληθινό Θεό και να παραστήσει «πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Κολ. 1,28). Αυτή ήταν η υψηλή αποστολή του.

 

 


   Η πρώτη αποστολική περιοδεία του περιέλαβε την Κύπρο, την Πέργη της Παμφυλίας, την Αντιόχεια της Πισιδίας, τη Λυκαονία, το Ικόνιο, τα Λύστρα, τη Δέρβη. Συγκεκριμένες πληροφορίες για το αποστολικό αυτό ταξίδι δίνουν τα κεφάλαια 13 και 14 του βιβλίου των «Πράξεων Ἀποστόλων». Η πρώτη αυτή περιοδεία είχε μάλιστα μεγάλη επιτυχία, καθ' ότι δημιουργήθηκαν πολλές χριστιανικές κοινότητες και ιδρύθηκαν αρκετές Εκκλησίες αποτελούμες κυρίως εξ εθνικών.

 

 

 

   Η δεύτερη αποστολική περιοδεία είχε στο πρόγραμμά της την Κιλικία, τη Φρυγία, τη Γαλατική χώρα, την περιοχή της Τρωάδος. Στην Τρωάδα αξίζει να μείνουμε κάπως περισσότερο. Στην πόλη αυτή ο 'Απόστολος καθοδηγείται λίαν εμφαντικώς υπό του Αγίου Πνεύματος. Ένας άνδρας Μακεδών ενεφανίσθη «κατ' ὄναρ» στον Παύλο λέγοντάς του: «Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν» (Πράξ. 16,10). Εδώ κρύβεται και η αρχή της διαδόσεως του Χριστιανισμού στη Δύση και ανοίγονται οι Πύλες του εθνικού κόσμου για να έλθει το Φως της νέας πίστεως. Από την Τρωάδα έρχεται στους Φιλίππους και διαμέσου της Αμφιπόλεως και της Απολλωνίας καταφθάνει στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στη Βέροια. Ακολουθεί το ταξίδι στο ιοστεφές άστυ, στο «τῆς Ἑλλάδος ἀπάσης ἔρεισμα», στην Αθήνα. Με τον περίφημο λόγο του προς τους Αθηναίους, στον Άρειο Πάγο, τα ποικιλώνυμα φιλοσοφικά συστήματα αντικαθίστανται από την αιώνια αλήθεια και την αποκάλυψη του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Παύλος αντιπαραβάλλει το χριστιανικό πνεύμα προς την τυπικότητα του Ιουδαϊκού κόσμου και την κενότητα της ειδωλολατρίας. Εξαγγέλλει το μυστήριο του Σταυρού, ως δύναμη και σοφία Θεού, έναντι της ορθολογιζούσης σκέψεως που το βλέπει ως «μωρία» και του ιουδαϊκού νομικισμού που το χαρακτηρίζει ως «σκάνδαλο». Ο «ἄγνωστος Θεός» πλέον καθίσταται γνωστός. Η δεύτερή του αυτή αποστολική Περιοδεία καταλήγει με την επίσκεψη και παραμονή του στην Κόρινθο, όπου θα εργαστεί σκληρά και θα γράψει τις δύο προς Θεσσαλονικείς επιστολές του.
   Η τρίτη αποστολική Περιοδεία περιέλαβε την "Έφεσο και άλλα μέρη της Μ. 'Ασίας, όπως επίσης και πάλι περιοχές και πόλεις της Ελλάδος, ενώ η τέταρτη Περιοδεία απλώθηκε μέχρι την 'Ισπανία, Τελικά, στη Ρώμη φυλακίστηκε και το μαρτυρικό τέλος του ήλθε το 68 μ.Χ.
   Ο Απόστολος Παύλος πράγματι κατέστη ο 'Απόστολος των Εθνών και η προσωπικότητά του είναι μεγάλη στην ιστορία του πνεύματος της ανθρωπότητας. Η θεολογία του εμπνέει και μυσταγωγεί τις ψυχές και το κήρυγμά του παρηγορεί, ενισχύει και συγκινεί. Τα γραπτά του μπορούν «ἐν τοῖς πράγμασι» να καταστούν βίωμα και καθημερινή πράξη δίδοντας νόημα στην ανθρώπινη ζωή. Και τούτο γιατί ο ίδιος ζούσε «ἐν τῷ Χριστῷ καί Χριστός ἔζῃ ἐν αὐτῷ». Ήταν μία ολοζώντανη προβολή του Χριστού προς τα έθνη. Η υπακοή του στη θεία βούληση είναι το βασικό του γνώρισμα ως αποστόλου Ιησού Χριστού. Είχε πάντοτε βαθύτατη υπαρξιακή συναίσθηση της υψηλής αποστολής στην οποία κλήθηκε από τον Θεό. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τον αγώνα του με τα ρήματα «τρέχω», «πυκτεύω», «θηριομαχῶ». Είχε το πάθος του προφήτη, την τέχνη του παιδαγωγού, την αγάπη του πατέρα. Γι' αυτό και έγινε «τοῖς πᾶσι τά πάντα».
   Ο Παύλος είναι ο οικουμενικός διδάσκαλος. Είναι ο του ευρωπαϊκού πολιτισμού στυλοβάτης. Είναι της Ελλάδος Απόστολος και στήριγμα, καύχημα και δόξα.

 


Αρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δρ. Ν. & Θ.
Ιεροκήρυξ του Καθεδρικού Ναού των Αθηνών